Chức năng nhiệm vụ khoa ĐIỀU Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam

Khoa Điều dưỡng của Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam có nhiều chức năng và nhiệm vụ quan trọng, bao gồm:

  1. Quản lý và Phát triển Đội ngũ: Khoa có trách nhiệm quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Khoa cũng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bao gồm xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình và cải tiến phương pháp giảng dạy​.
  2. Hoạt động Đào tạo: Khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, đảm bảo chuẩn đầu ra. Các hoạt động này bao gồm việc tổ chức các khóa học, thực hành và nghiên cứu để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
  3. Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu Khoa học: Khoa Điều dưỡng hợp tác với các tổ chức khoa học, công nghệ và doanh nghiệp liên quan để nâng cao chất lượng đào tạo. Các hoạt động hợp tác quốc tế giúp khoa cập nhật các phương pháp và tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực điều dưỡng​ (Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế)​​ (TCĐ CNTYD Việt Nam)​.
  4. Phát triển Cơ sở Vật chất: Khoa lên kế hoạch phát triển cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, đảm bảo các thiết bị và cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu học tập và thực hành của sinh viên.
  5. Giáo dục Chính trị và Đạo đức: Khoa tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho giảng viên, sinh viên và cán bộ nhân viên, giúp nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong cộng đồng học thuật​​.

Các hoạt động này giúp Khoa Điều dưỡng không chỉ đảm bảo chất lượng đào tạo mà còn đóng góp tích cực vào việc cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho xã hội.

Tin Liên Quan